Välkommen till Thomée

Sedan 1892 har vi levererat varor och löst problem för landets järn- och bygghandlare. Det tänker vi fortsätta att göra!

”Vi på Thomée är stolta över att vara en del av Salix Group.

Salix Group AB är en aktiv, engagerad långsiktig ägare av handelsverksamheter, primärt inom bygg och industri. Vi är en del av den svenska industrikoncernen Volati AB som är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.”

Roger Andersson, VD

Förutom Thomee ingår också Habo Gruppen AB, Heco Nordiska Sörbö Industribeslag, T-Emballage, Kellfri/Lantbutiken, Miljöcenter Väggmaterial och servicebolaget VHS i Salix Group.

Salix Group omsätter drygt 2700 MSEK. Vår vision är att finnas i alla nordiska hem och trädgårdar.

Vår strategi är att stärka våra Affärsenheter, utan finansiellt komplicerade strukturer, genom både organisk tillväxt och förvärv av kompletterande, välskötta verksamheter med starka koncept och varumärken. Verksamheterna skall utvecklas långsiktigt och fokuserat genom ständiga förbättringar. Naturligtvis är servicebolagets ledningssystem certifierade både vad gäller kvalitet och miljö.

Vi har en vision

”Vi skall vara en prioriterad partner för alla svenska järn- och bygghandlare och vi skall vara topp tre inom retail-fastening i Sverige”.

Roger Andersson, VD

För Thomées kunder är bara de bästa lösningarna bra nog! Vår marknad förändras i ett allt snabbare tempo. Därför fokuserar vi på att hjälpa våra kunder att utveckla sin försäljning och sin lönsamhet genom att erbjuda en rad lösningar på vardagliga problem.

Genom ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer hjälper vi till att utveckla marknaden. Framgång kommer inte av sig själv.

Thomée Gruppen har högt ställda mål och vi arbetar hårt för att nå ända fram.

Och en affärsidé

Vi skall som oberoende partner med fokus på effektivitet och tillförlitlighet försörja den svenska järn och bygghandeln med förnödenheter i egna och ledande varumärken.

Totalekonomi

Vi har utvecklat ett nära samarbete med våra leverantörer och vår strategi är att ha en god balans mellan egna och etablerade varumärken.

Vi genomför aktiviteter, kampanjer, lokala och nationella mässor, målgruppsstyrd direktreklam, utbildning och butiksutvecklingskoncept.

Thomée Gruppen är en partner som vill dela ansvaret kring de produkter som vi levererar. En partner som du ska känna dig trygg med.

Vi är den samlande punkten. Våra kunder och leverantörer sparar tid. En kontakt. En leverantör. En order. En leverans. En faktura.

Det är det vi menar med totalekonomi.

En partner i tiden

Thomée Gruppen verkar i en bransch i ständig förändring och många av våra återförsäljare jobbar i dag i kedjor eller nätverk.

Thomée Gruppen har utvecklats till en etablerad stark nationell aktör med logistikcentrum i Malmö. Med fullt integrerat IT system kan våra säljare, oavsett var de befinner sig geografiskt, lämna snabba och korrekta besked om lagersaldo, beställningssaldo eller pågående kampanjer. Genom samarbetsavtal med ledande speditörer har vi ett heltäckande logistiknätverk som effektivt förflyttar godset från vår distribunal i till ankomstbryggan vid butiken.

Drygt 80 procent av våra kunders beställningar görs digitalt och vi fortsätter att satsa hårt för att ligga i framkant vad gäller IT-tillgänglighet. I vår webbshop har kunderna sitt eget användarkonto och beställer varor direkt mot vårt affärssystem.

Certifiering är en självklarhet

Thomée är ett fristående företag med solid ekonomi. I en bransch under konstant förändring är vårt erbjudande till kund en samarbetspartner som tillhandahåller hela bredden av tjänster. Det gör att våra kunder kan möta den ständiga förändringen med en känsla av optimism och trygghet.

Vår verksamhetsbok, utformad med kunden i centrum, är certifierad enligt ISO 9001. Certifieringen innebär inte att vi slår oss till ro. Tvärtom. Vår ambition är att tillfredsställa och överträffa våra samarbetspartners behov. Med nöjda kunder och leverantörer drivs vi att hela tiden bli bättre - vi kallar det ”ständiga förbättringar”!

Självklart är vårt miljöledningssystem ISO 14001 certifierat! Vårt miljöarbete grundar sig på en helhetssyn som omfattar hela vår verksamhet. Beslut baseras på vad som är miljömässigt motiverat, ekonomiskt riktigt och tekniskt genomförbart. Har vi funnits sedan slutet på 1800-talet blir det naturligt att också tänka på kommande generationer.

Thomée Gruppens Dataskydds- och integritetspolicy

När Ni som kund/leverantör ingår ett affärssamarbete med Thomée Gruppen fordras att personuppgifter samlas in och behandlas. Vi stödjer oss i det avseendet mot den rättsliga grunden att fullgöra vårt avtal med Er. De personuppgifter som vi behöver för att inleda ett samarbete är: Namn på kontaktperson/er samt individuella mejladresser och telefonnummer.

I det fortsatta affärssamarbetet kan ytterligare uppgifter komma att samlas in beroende på vilka aktiviteter som utförs inom samarbetet, men det finns alltid en laglig grund till ett sådant insamlande. Förutom uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja ett avtal med Er kan uppgifter behöva samlas in för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att det finns ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Det kan också förekomma tillfällen vi ber om Ert uttryckliga samtycke för att få behandla vissa uppgifter. Tillgång till ytterligare uppgifter kan vi t.ex. få genom:

• Uppgifter som Ni tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när Ni besöker vår hemsida/webbshop/Facebooksida eller annan social media
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när Ni anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när Ni anmäler dig till våra evenemang eller utbildningar
• Uppgifter som vi får när Ni anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när Ni svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när Ni söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Thomée Gruppen följer tillämplig lagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR), beträffande skydd för de personuppgifter som vi får tillgång till i anslutning till affärssamarbetet, och som behandlas i vår verksamhet eller hos den Tredje part som vi samarbetar med. En sådan Tredje part kan vara transportörer, tjänsteleverantörer av betalningshantering och olika IT-tjänster t.ex. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till Tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal eller liknande och som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Thomée Gruppen vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot obehörig och olaglig behandling samt mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada. Inarbetade rutiner och policys säkerställer en medvetenhet hos våra medarbetare om hur personuppgifter ska behandlas i vår verksamhet.

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Personuppgifter ska aldrig sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Enligt Dataskyddsförordningen kan Ni, era efterträdare, representanter och/eller ombud begära borttagning, rättelse eller ändring av personuppgifter, neka till behandling av personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter samt återkalla eventuella medgivanden till behandling av personuppgifter. Observera att i vissa fall kan Thomée Gruppen inte ta bort Era personuppgifter utan att samtidigt avsluta affärssamarbetet. Det kan krävas att vi behåller en del av Era personuppgifter efter att Ni begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Vårt affärssamarbete fodrar att Ni på liknande sätt behandlar personuppgifter som insamlas från vår organisation. Thomée Gruppen förutsätter att även Ni vidtar alla åtgärder som krävs för att följa tillämplig lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling.

Thomée Gruppen förbehåller sig rätten att revidera denna Dataskydds- och integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av detta dokument. Om vi gör någraändringar i policyn kommer vi att meddela att ändringar gjorts i vår webbshop. Ni rekommenderas därför att läsa denna policy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Läs och ladda ner vår INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterat 2018-05-22

Ända sedan 1892 ...

2016
Volati genomför en IPO och noteras på börsen i Stockholm.

2015
Thomée och de andra Affärsenheterna förvärvas av Volati AB med säte i Stockholm.

2014
Thomée renodlas som försäljningsbolag med ansvar för förnödenheter. IT, ekonomi och drift hanteras av servicebolaget Lomond Industrier AB.

2013
Invigs den koncerngemensamma distribunalen i Malmö.

2011
Röststyrd plockning, så kallad voice pick, införs successivt vid distribunalen i Malmö.

2010
Lomond Industrier AB, nybildat helägt dotterbolag till Lomond Invest AB, blir moderbolag till Affärsenheterna.

1995 - 2010
Thomée utvecklas vidare och genomför en rad förvärv, ETC/Dynagrip, HDF Bolagen , Habo och Industribeslag.

1917
Företaget ombildas till aktiebolag och specialiserar sig på järnvaror, spik, tråd och stängsel.

1892
Edwin Håkan Thomée startar firman och registrerar den i Malmö.